سابقه کمک‌های ایلولا به موسسه امین آراسته (کمپین بال‌های امید)

records-of-past-donations


پرداخت‌ها به صورت ماهیانه انجام خواهد شد.

پرداخت تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰
پرداخت تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰

پرداخت تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
پرداخت تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

پرداخت تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
پرداخت تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

پرداخت تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

پرداخت تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

پرداخت تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱