بدون تصویر

زندگی زیباست!

زندگی زیباست! یا زندگی زیباست؟ مساله این است. نمی‌خواهم از دید روتین و رایج به مساله نگاه کنم. می‌خوام کمی وارد عمق ماجرا بشم. زندگی […]