پایتون برای همه | 19 | بولی و عبارت‌های بولی

پایتون برای همه پایتون 3

اشتراک وفاداری (ماهی یک چایی)

می‌توانید از محتویات این باکس بگذرید و یک‌راست به سراغ نوشته اصلی بروید. قبل از خرید اشتراک وفاداری، مزایای آن را از طریق این پیوند مشاهده کنید. لطفا تنها بعد از خواندن «مزایای خرید اشتراک» اقدام به خرید کنید.

یک عبارت Boolean چیست؟ خب به فارسی به آن بولی می‌گوییم و عبارتی‌ست که یا غلط است یا صحیح. مثال زیر از علمگر ‎==‎ برای مقایسه‌ی دو عملوند استفاده می‌کند تا ببیند آن‌ها با هم برابرند و True را صادر کند یا در غیر این‌صورت False را.

>>> 5 == 5
True
>>> 5 == 6
False
>>> 

True یا False مقادیر ویژه‌ای به حساب می‌آیند که به نوع bool تعلق دارند. لازم است که باز هم تکرار کنم که آن‌ها رشته یا استرینگ نیستند بلکه bool اند.

>>> type (True)
<type 'bool'>
>>> type (False)
<type 'bool'>
>>> 

عملگر ‎==‎ یکی از عملگرهای مقایسه است. بقیه عبارتند از:

x != y

x با y برابر نیست.

x > y

x از y بزرگتر است.

x < y

x از y کوچکتر است.

x >= y

x بزرگتر یا مساوی با y است.

x <= y

x کوچکتر یا مساوی با y است.

x is y

x درست همان y است

x is not y

x همان y نیست.
احتمالا شما با این عملگرها از قبل آشنایی داشته‌اید، با این حال نمادهایی که پایتون استفاده می‌کند می‌تواند گاهی متفاوت باشد. یک خطای رایج استفاده از ‎=‎ به جای ‎==‎ برای عمل مقایسه تساوی دو چیز است. خاطرتان باشد که ‎=‎ برای اختصاص مقدار است و یک Assignment Operator یا عملگرد گمارشی است و ‎==‎ یک علمگر برای مقایسه. و همینطور ‎=>‎ و ‎=<‎ هم در پایتون معنی ندارند. علامت مساوی باید بعد از ‎‎ بیاید.
عملگرهای منطقی
سه عملگر منطقی وجود دارد. این عملگرهای منطقی عبارتند از «و/and» و «یا/or» و «نه/not». معنای این علمگرها دقیقا برابر با معنی لفظی آن‌هاست. مثلا عبارت زیر را در نظر بگیرید:

x > 0 and x < 10

این عبارت اگر ایکس از صفر بزرگ‌تر باشد و همزمان از ده کوچک‌تر باشد صحیح است. یعنی هر دو طرف «and» بایستی صحیح باشد که نتیجه True شود و در هر سه حالت دیگر False پاسخ برنامه خواهد بود. یک مثال دیگر:

n % 2 == 0 or n % 3 == 0

این عبارت اگر شرط اول یا دوم درست باشد، مقدار «صحیح» یا «True» را برمی‌گرداند. به عبارتی اگر n بر ۲ یا ۳ بخش‌پذیر باشد عبارت صحیح از آب در می‌آید. یعنی کافی‌ست که یکی از دو طرف عبارت «or» صحیح باشد تا نتیجه True باشد. و مثال آخر مربوط به عملگر «نه» است.

not (x > y)

این عبارت زمانی صحیح است که عبارت x > y صحیح نباشد. یعنی مقدار این عبارت زمانی صحیح است که x کوچکتر یا مساوی y باشد. در عبارت‌هایی که عملگر not وجود دارد، مقدار عبارت (بدون در نظر گرفتن not) هرچه باشد، خروجی برعکس خواهد بود. اگر True باشد False و اگر False باشد True.
اگر بخواهیم خیلی مته به خشخاش بگذاریم، عملوندهای یک عملگر منطقی بایستی که عبارت‌های بولی باشند. ولی پایتون در این زمینه زیاد سختگیر نیست و تمام عددهای غیر از صفر را نیز به عنوان True یا صحیح تفسیر می‌کند. به مثال زیر دقت کنید:

>>> 17 and True
True
>>>

این انعطاف در جاهایی می‌تواند به درد بخورد ولی از طرفی می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد. بهتر است که تا قبل از زمانی که می‌دانید دارید چه می‌کنید، از اعداد به این شکل استفاده نکنید.

این نوشته تحت مجوز کرییتیو کامنز BY – NC و حمایت موسسه تحقیقاتی رامونا ارائه می‌شود. شما می‌توانید با توجه به مفاد این گواهی از آن استفاده کنید.

اولین نفری باشید که نظر می‌گذارد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد